جمعه, اسفند 03, 1397

شایسته سالاری، تجربیات سایر کشورها و راهکارهایی برای ایران

karimmian thumbزهره کریم‌میان
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
ادامه مطلب